Regulamin sprzedaży w sklepie internetowym Grimstore.com

§1 Słownik pojęć

 1. The Online Shop www.grimstore.com is owned and operated by Maginarium.pl (hereinafter „Store”) whose office is registered at ul. Gojawiczyńskiej 9/16, 81-597 Gdynia, Poland and which is listed in the Register of Entrepreneurs of the National Court Register conducted by the Warsaw District Court, 12th Economic Division, under numbers:NIP 5862132713, REGON 221625996
 2. Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.grimstore.com za pośrednictwem którego Kupujący może składać zamówienia.
 3. Kupujący – każdy podmiot składający zamówienie w Sklepie (konsument lub osoba nieposiadająca statusu konsumenta).
 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).
 5. Regulamin – niniejszy regulamin.
 6. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Kupującego konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie serwisu Sklepu.
 7. Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie, w szczególności koszulki, kubki, poduszki, przypinki, torby, plakaty, gry.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające rodzaj i liczbę towarów.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie Sklepu.
 2. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.
 3. Przedmiotem sprzedaży są towary prezentowane przez Sklep w chwili składania zamówienia.
 4. Ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.
 5. Oferta Sprzedawcy w Sklepie obowiązuje na terenie Europy.
 6. Sprzedawca ma prawo do zmiany ceny towarów, wprowadzania oraz wycofania towarów, udzielania rabatów na poszczególne towary oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w Sklepie. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Kupujących; tj. zmiany nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji.
 7. W celu umożliwienia złożenia zamówienia Kupujący musi się zarejestrować (założyć konto w Sklepie). Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Kolejne zamówienia realizowane są na podstawie logowania Kupującego do serwisu Sklepu.
 8. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Kupującym) zamieszczania w nim treści bezprawnych (np. w opiniach o towarze).

§3 Składanie zamówień

 1. Sprzedawca umożliwia składanie zamówień w następujący sposób:
  1. za pośrednictwem serwisu Sklepu wypełniając formularz zamówienia,
  2. przez telefon na numer 793903365
  3. pocztą elektroniczną (e-mail na adres: [email protected]).
 2. W celu złożenia zamówienia poprzez serwis Sklepu należy dodać wybrany towar do koszyka, a następnie postępować zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu.
 3. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzymuje e-mail lub smsa będący potwierdzeniem przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę – wraz ze wszystkimi istotnymi warunkami zamówienia.
 4. Anulowanie lub modyfikacja zamówienia przez Kupującego jest możliwe do czasu gdy towar nie został jeszcze wysłany.
  W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą. Nie uchybia to w żaden sposób prawu konsumenta do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 10 dni od wydania towaru.
 5. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby realizacji płatności:
  1.  przelewem na rachunek bankowy Sklepu,
  2. gotówką do rąk pracownika firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej (za pobraniem).
 6. W przypadku wyboru płatności przed realizacją zamówienia Kupujący powinien opłacić zamówienie w terminie 10 dni od dnia jego potwierdzenia. Po tym terminie oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.
 7. Sprzedawca realizuje dostawę towarów, w zależności od wyboru Kupującego, w następujący sposób:
  1. kurierem,
  2. Pocztą Polską.
 8. Informacje o kosztach związanych z dostawą są uwidaczniane w trakcie procedury składania zamówienia (w formularzu zamówienia). Koszty dostawy doliczane są do ceny towaru i ponoszone są przez Kupującego.
 9. Kupujący nie ponosi kosztów dostawy w przypadku złożenia zamówienia o wartości co najmniej 200,00 zł.

§4 Realizacja zamówień

 1. Warunkiem realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego jest podanie przy wypełnianiu formularza zamówienia lub przy składaniu zamówienia mailem/telefonicznie prawdziwych danych osobowych i kontaktowych (umożliwiających weryfikację i potwierdzenie przyjęcia zamówienia).
 2. W przypadku błędnego lub niedostatecznego wypełnienia formularza rejestracji lub niedostatecznego określenia danych w zamówieniu mailem/telefonicznie Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z Kupującym w celu potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Jeśli przyjęcia zamówienia nie będzie można potwierdzić w terminie 30 z uwagi na brak możliwości kontaktu z Kupującym oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.
 3. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od formy płatności. W przypadku zamówień płatnych za pobraniem czas liczony jest od chwili złożenia zamówienia na stronie Sklepu. W przypadku kiedy zapłata dokonywana jest za pomocą przelewu termin realizacji liczony jest od momentu zaksięgowania przelewu na koncie bankowym Sprzedawcy.
 4. Przeciętny czas realizacji zamówienia wynosi średnio wraz z dostawą Pocztą Polską przesyłką priorytetowa - 5 dni, Pocztą Polską przesyłką ekonomiczną – 7 dni, kurierem –  3 dni . O czasie realizacji danego zamówienia Kupujący jest informowany przy potwierdzeniu zamówienia przez Sprzedawcę. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 30 dni, z tym, iż Sprzedawca zapewnia, że dołoży wszelkich starań aby zamówienie zrealizować w jak najkrótszym terminie.
 5. W przypadku, gdy zamówienie nie będzie możliwe do zrealizowania z uwagi na brak towaru, Kupujący będący konsumentem zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, najpóźniej jednak w ciągu maksymalnie 30 dni od dnia zawarcia umowy, zaś Sprzedawca zwróci w tym czasie otrzymaną od konsumenta sumę pieniężną za niezrealizowane zamówienie. Zamiast zwrotu pieniędzy Kupujący może ponadto wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówienia lub zakup innego, zamiennego towaru.
 6. Dowodem dokonania zakupu jest paragon lub na życzenie Kupującego faktura VAT, które Kupujący otrzymuje wraz z towarem lub w oddzielnej przesyłce.
 7. Odbierając dostarczoną przez kuriera przesyłkę Kupujący obowiązany jest ją zbadać (na podstawie art. 545§ 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki; protokół jest jednak pomocny w procedurze reklamacji. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może istotnie utrudnić konsumentowi dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sprzedawcy oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki złożone przez Kupujących niebędących konsumentami, bez załączonego protokołu szkody, nie będą rozpatrywane. 

§5 Reklamacja i gwarancja

 1. Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego towaru.
 2. Reklamacja może być złożona pisemnie listem na adres Sklepu lub za pomocą poczty e-mail [email protected].
 3. Przed złożeniem reklamacji zalecane jest skontaktowanie się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie – pomoże to w sprawniejszym rozpatrzeniu reklamacji.
 4. Przy składaniu reklamacji Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Kupującego, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii. Reklamacje złożone przez Kupującego niebędącego konsumentem, bez załączonego dokumentu sprzedaży, nie będą rozpatrywane.
 5. W przypadku umów zawartych z Kupującymi mającymi status konsumenta, reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową rozpatrywane są zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego.
 6. W przypadku reklamacji składanych przez Kupujących niebędących konsumentami stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji wszelkie koszty związane z reklamacją będzie pokrywał Kupujący niebędący konsumentem.
 7. Uprawnienia konsumenta wynikające z niezgodności towaru z umową lub Kupującego niebędącego konsumentem z tytułu rękojmi za wady nie ograniczają uprawnień Kupującego wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym (o ile taki dokument jest dołączony do towaru).

§6 Odstąpienie od umowy

 1. Kupujący mający status konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Treść oświadczenia zawarta jest w załączniku numer 1. 
 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
  1. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
  2. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
  3. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
  4. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
  5. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
  6. dostarczania prasy,
  7. usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych hazardowych.
 3. W razie odstąpienia konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 4. Konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Konsument, który odstąpił od umowy wysyła towar do Sprzedawcy na własny koszt; koszt ten nie podlega zwrotowi.
 5. Koszty związane z zakupem towaru przez konsumenta zostaną zwrócone przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
 6. Kupujący nieposiadający statusu konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie dziesięciu dni. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

§7 Ochrona danych osobowych i prywatności

 1. Kupujący wypełniając formularz rejestracji oświadcza, że podane w nim dane są zgodne ze stanem faktycznym.
 2. Wypełniając formularz rejestracji Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 3. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji zamówienia.
 4. Kupujący zgodnie z powołaną powyżej ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody określonej w § 7  ust. 2 na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Kupującego.
 6. Zapisując się do biuletynu informacyjnego w Sklepie Kupujący wyraża zgodę na przyjętą przez Sprzedawcę politykę prywatności, czyli wykorzystywanie e-maila podanego przez Kupującego do informowania go o nowościach, promocjach i wyprzedażach.
 7. Adresy mailowe Kupujących, którzy zarejestrowali się w biuletynie informacyjnym wykorzystywane są tylko w celu wysyłania informacji o nowościach, promocjach i wyprzedażach. Adresy te nie są przekazywane osobom trzecim.
 8. W każdej chwili Kupujący ma prawo zrezygnować z biuletynu informacyjnego.
 9. Niektóre obszary Sklepu  mogą wykorzystywać pliki cookies, czyli pliki identyfikujące odwiedzającego. Cookies są nieszkodliwe dla komputera i danych znajdujących się na komputerze. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę stron www.

§8 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
 2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronie Sklepu www.grimstore.com (zakładka „Regulamin”).